Logo projektu:

Projekt billboardów:

Projekt roll-upów:

Film promocyjny:

 

 

O projekcie

Opis projektu:

Projekt pn. Siemianowice dobre bo Śląskie – promocja terenów inwestycyjnych Miasta Siemianowice Śląskie realizowany jest w ramach Poddziałania 1.1.2 Promocja inwestycyjna, Działania 1.1 Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, Priorytetu I Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

 Projekt, którego inwestorem jest Miasto Siemianowice Śląskie, obejmuje przygotowanie
i przeprowadzenie kampanii promocyjnej walorów inwestycyjnych Miasta Siemianowice Śląskie. Natomiast przedmiotem projektu jest promocja 3 terenów inwestycyjnych z obszaru Miasta, o łącznej powierzchni 2,52 ha zapisanych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego symbolami PT – tereny produkcyjno – techniczne. 

Kampania skierowana jest do różnego rodzaju odbiorców – inwestorów, deweloperów, pośredników handlu nieruchomościami, instytucji i firm finansujących budowę nieruchomości, dostawców usług, mediów specjalizujących się w problematyce nieruchomości, działających nie tylko na terenie naszego kraju. Beneficjentem bezpośrednim oraz jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Miasto Siemianowice Śląskie. Beneficjentami pośrednimi będą inwestorzy krajowi i zagraniczni, mieszkańcy miasta Siemianowice Śląskie, osoby przyjezdne z miast sąsiednich i całego regionu, turyści, miasta partnerskie, instytucje krajowe i zagraniczne.

Cel projektu:

Bezpośrednim celem niniejszego projektu jest wzrost rozpoznawalności oferty inwestycyjnej Miasta Siemianowice Śląskie, jako czynnika rozwoju społeczno – gospodarczego Miasta i całego województwa.

Promocja terenów inwestycyjnych prowadzona jest w celu pozyskania inwestorów, zachęcenia ich do inwestowania i podejmowania działalności na terenie Miasta. Oprócz wypromowania kilku sztandarowych ofert terenów inwestycyjnych z obszaru Siemianowic Śląskich, projekt ma za zadanie promować markę Miasta w regionie oraz wzmocnić jego rozpoznawalność w skali kraju.


W swoich założeniach kampania realizować będzie także cele informacyjne, aby możliwie największa część rynku docelowego została poinformowana o oferowanej bazie inwestycyjnej
i możliwościach gospodarczych Miasta. Realizacja kampanii ma zwiększyć świadomość potencjalnych inwestorów o dużych zasobach inwestycyjnych i atrakcyjności Miasta jako wolnej niszy gospodarczej, przyczynić się do przyśpieszenia rozwoju gospodarczego Miasta, oraz pozwolić na kreowanie wizerunku Siemianowic Śląskich jako miejsca dynamicznego i otwartego na zmiany.

Cele pośrednie projektu:

 • Wypromowanie i zagospodarowanie terenów inwestycyjnych z obszaru Miasta Siemianowice Śląskie.
 • Wdrożenie kompleksowej inicjatywy promocji gospodarczej, która będzie także rozwijana w przyszłości.
 • Wypromowanie potencjału, jaki niesie ze sobą inwestowanie na Śląsku.
 • Większa liczba wizyt potencjalnych inwestorów w Siemianowicach Śląskich, a następnie nowych, funkcjonujących przedsiębiorstw.
 • Zmniejszenie bezrobocia w gminie.
 • Transfer nowych technologii i innowacji do Siemianowic Śląskich.
 • Wyższe dochody w budżecie gminy z tytułu podatków.
 • Rewitalizacja zdegradowanych terenów poprzemysłowych.
 • Poprawa wizerunku Miasta w oczach mieszkańców, również tych potencjalnych - wzrost liczby mieszkańców.

Przebieg projektu:

Na realizację kampanii promocyjnej składają się następujące narzędzia promocyjne:

 • Produkcja 5 – 7 minutowego filmu informacyjno – promocyjnego z emisją w telewizji regionalnej i tłoczeniem płyt DVD
 • Ogólnopolska kampania promocyjna w mediach – w tym reklama w ogólnopolskiej telewizji, promocja na portalu internetowym o charakterze inwestycyjnym, reklama prasowa.
 • Utworzenie strony internetowej.
 • Kampania billboardowa.
 • Wykonanie banerów i  roll-upów promocyjnych.
 • Wykonanie i druk folderów reklamowych.
 • Zakup materiałów informacyjno - promocyjnych
 • Spotkania informacyjno-promocyjne z inwestorami.